Opustite kajenje in alkohol hitro in enostavno!

Pogoji poslovanja

Easyway Slovenija

Arctos d.o.o.

1. Easyway Slovenija

Easyway Slovenija je skupek izobraževalnih programov s področja opuščanja zasvojenosti, natančneje opuščanja kajenja in pitja alkohola, ki izhajajo iz metode Allena Carra Easyway.

Easyway Slovenija je javnosti dostopna na spletni strani www.easyway.si, kjer je možen nakup in dostop do izobraževalnih vsebin programov Easyway. Video programi so dostopni v obliki video-posnetkov. Video programi so v celoti objavljeni na spletu in so uporabnikom na voljo takoj po nakupu določenega video programa.

Poleg video programov so v sklopu delovanja Easyway Slovenija uporabnikom na voljo tudi delavnice v živo, bodisi na spletu ali pa na fizičnim lokaciji. Delavnice so del ponudbe vsebin Easyway Slovenija.

3. Definicije

Storitve Easyway Slovenija, oziroma podjetja Arctos, d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 1. snemanje, izdelava, priprava in trženje izobraževalnih programov za opuščanje odvisnosti, natančneje kajenja in pitja alkohola.

 2. izvedbo delavnic v živo na fizični lokaciji ali na spletu.

Ponudnik storitev je:

Arctos, d.o.o., Gruberjevo nabrežje 14, Ljubljana.

Naročnik/kupec

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom prek ponudnikove spletni strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega video programa ali plačilo vpisnine za udeležbo na delavnici (v nadaljevanju naročnik ali kupec).

Izobraževalni programi Easyway Slovenija

so izobraževalni programi po metodi Easyway Allena Carra, prilagojeni za slovenki trg, ki jih izvaja ponudnik. Posameznega priograma je opučanje zasvojenosti brez občutkov odtegnitve in drugih stranskih učinkov.

3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse naročnike oziroma kupce, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu.

Naročnik ali kupec z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev na spletni strani www.easyway.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. Če ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila naročnikom, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani Easyway Slovenija (www.easyway.si).

Naročnik je dolžan sam spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

V primeru spremembe cenikov spremenjene cene veljajo z dnem objave.

4. Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – podjetje Arctos, d.o.o., ni zavezanec za DDV.

Easyway Slovenija za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa. Nakup se po vsakokrat veljavnem ceniku se zaračuna enkratno. Obračun in plačilo se izvede ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in delavnice), dobi naročnik dostop do kupljenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru obročnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku, takoj prekine dostop do vsebin brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dostopa do storitev ponudnika.

Enake posledice za naročnika nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev naročniku z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako naročniku zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Naročnik je seznanjen in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru naročnikovega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, naročniku zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Naročnik soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko naročnik želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v fizični obliki), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

5. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje nakup posameznega izobraževalnega programa. Naročnik se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med naročnikom in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in naročnikom sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo oziroma pogodbo.

Odpoved pogodbe naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov podjetja).

Naročnik se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik naročniku omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu podjetja, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.

Načini plačila:

 1. plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun podjetja. Na spletnih straneh www.easyway.si se storitve z enkratnim plačilom naroči prek spletne trgovine/košarice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.

 2. plačilo na PayPal in kreditno kartico– za vse produkte in storitve je možno plačati tudi z uporabo storitve spletnega plačilnega procesorja PayPal in kreditno kartico, kjer naročnik plača s svojim dobroimetjem na svojem PayPal računu ali pa s kreditno oziroma debetno kartico.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno plačilni procesorji, ki obdelujejo in sprejemajo plačila.

V primeru uporabe in plačevanja preko storitve PayPal je stranka oziroma naročnik dolžna pri morebitnem plačevanju s kreditno kartico na kateri od spletnih strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na kateri od spletnih strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

Varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami

Za varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami je poskrbljeno na strani ponudnika procesiranja kartic (banke in sistem PayPal).

Vsi podatki, ki jih naročniki vnesejo v obrazce za plačila s kreditnimi karticami, so varno shranjeni pri ponudniku procesiranja kreditnih kartic in v nobenem primeru na na strežnikih ponudnika (Arctos d.o.o.).

Naročnik, ki od nakupa odstopa pisno, lahko poda izjavo o odstopu od nakupa na Obrazcu za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, ki je objavljen na spletnem mestu www.easyway.si

Naročnik se izrecno strinja, da odstop od pogodbe ni mogoč, če je sam ali druge osebe v njegovem imenu

 • uporabil, oziroma predvajal vsaj 25% video programa oz. izobraževalne vsebine, ki je na voljo na spletu
 • udeležil delavnice v živo na spletu ali v fizičnem okolju.

Za udeležbo na delavnicah je naročnik upravičen do jamstva Easyway, ki se glasi:

»Če bo naročnik oz. udeleženec v roku 3 (treh) mesecev od obiska prve delavnice Easyway še vedno kadil in se odločil, da kajenja ne bo opustili, je upravičen do povračila vpisnine v celotnem znesku.

To jamstvo ne velja v primeru naslednjih dogodkov:

 1. Če naročnik odpovee, prestavi ali se ne udeleži dogovorjene delavnice in če zamudi več kot 15 minut na dogovorjeno delavnico.
 2. Če se ne udeleži vsaj dveh dodatnih delavnic v roku 3 (treh) mesecev od dneva obiska prve delavnice (druga in tretja delavnivca sta podporne narave in nista ponovitev prve ter trajata približno vsaka od 2,5 do 3,5 ure).

V primeru, da naročnik opusti kajenje za tri mesece ali dlje, pa bo potem znova začel kaditi, se lahko udeleži dodatnih delavnic za polovico vpisnine. V primeru, da je od prve delavnice minilo več kot 12 mesecev, je potrebno, da se znov udeleži prvega delavnice (s polno vpisnino in obnovljenim jamstvom).«

6. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pred zaključkom in oddajo naročila je kupcu omogočeno, da:

 • vidi in pregleda, katere programe je izbral in dodal v košarico,
 • vidi in pregleda ceno posameznega programa in skupno ceno celotne izbrane količine prijav posameznega programa,
 • ceno in količino vseh izbranih programov,
 • spreminja količino izbranih programov,
 • odstrani programe iz košarice,
 • preveri in spremeni vpisane podatke,
 • spreminja način plačila.

V kolikor kupec naročila ne želi oddati, lahko spletno trgovino zapusti pred oddajo naročila.

7. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

8. Avtorske pravice

Naročnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je naročniku prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika naročnik nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in naročnikom ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela naročnik , naročnik ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

9. Podpora naročnikom

Naročnikom je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

10. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave naročnikov, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo in trženje.

11. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost naročnika

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 1. ravnanja naročnika ali osebe, za katero naročnik odgovarja oziroma deluje v naročnikovem interesu;
 2. ravnanja tretjih oseb;
 3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

12. Hramba pogodbe in pogodbeni jezik

Naročnik, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (easyway@easyway.si). Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bil nakup prekinjen v roku 15 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 30 dni.

Naročniki, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je naročnik navedel ob naročilu storitev, je dolžan o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je naročnik dolžan spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev zase in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev zase in za svoje uporabnike.

13. Končne določbe

Ponudnik in naročnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in naročnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Easyway Slovenija

Arctos, d.o.o., Gruberjevo nabrežje 14, Ljubljana

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 15.09.2022

Opustite kajenje z lahkoto

Opustite kajenje z lahkoto

Program za opuščanje kajenja po metodi Easyway
VEČ KOT 30 LET TRADICIJE Delujemo po celem svetu
MILIJONI ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV Pridružite se jim!
VAREN NAKUP 100% varna povezava